زیر شاخه ها

فهرست احادیث

ولی اگر او را به دايی هايت می بخشيدی، پاداشِ بيشتری به تو می رسيد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس برده - يا کنيز - مسلمانی را آزاد کند، الله در برابر هر عضو آن برده، عضوی از آزادکننده را از آتش دوزخ رهايی می بخشد؛ حتی شرمگاه آزاد کننده را در برابر شرمگاه برده، از آتش دوزخ نجات می دهد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هركس برده ی مسلمانی را آزاد كند، خداوند متعال در برابر هر عضو آن برده، يك عضو او را از آتش دوزخ نجات خواهد داد.
عربي انگلیسی فرانسوی
شخصی از انصار آزادی برده اش را به بعد از مرگش موکول کرد.
عربي انگلیسی فرانسوی
اگر كسی از يك غلام مشترك، سهم خود را آزاد کند و به اندازه ی قيمت غلام، مال داشته باشد، غلام را عادلانه قيمت گذاری كنند و سهم ديگر شركای خود را بپردازد که در این صورت غلام آزاد می شود. و اگر به اندازه ی قيمت غلام مال نداشت، فقط همان سهم خودش آزاد می شود.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس سهميه ی خود از برده ای را آزاد کرد، بايد بقيه اش را نيز با پولش بخرد تا آن برده کاملا آزاد شود؛ اگر مالی نداشت آن برده با قيمتی عادلانه قيمت گذاری می شود سپس بدون سختگيری وادار به کار می شود تا بتواند بقيه ی خود را آزاد کند.
عربي انگلیسی فرانسوی
سه نفر هستند که دو پاداش دارند: مردی از اهل کتاب که به پيامبر خود و سپس به محمد صلى الله عليه وسلم ايمان آورده باشد؛ برده ای که حقّ الله و حقّ سرورانش را ادا کند؛ و مردی که کنيزی داشته باشد و او را به خوبی تربيت نمايد، سپس آزادش نموده و با او ازدواج نمايد؛ او نيز دو پاداش دارد.
عربي انگلیسی فرانسوی
سه نفر هستند که دو پاداش دارند.
عربي انگلیسی فرانسوی
حق ولاء تنها برای کسی است که برده را آزاد می کند.
عربي انگلیسی فرانسوی
برده ی درستکار دو پاداش دارد.
عربي انگلیسی فرانسوی
من يکی از هفت پسر مُقَرّن بودم؛ ما فقط يک خدمت کار داشتيم. به ياد دارم که کوچک ترين برادر به آن کنيز سيلی زد؛ لذا رسول الله صلى الله عليه وسلم به ما امر فرمود آن کنيز را آزاد کنيم.
عربي انگلیسی فرانسوی
هيچيک از سخنان مردم، شايسته ی اين نماز نيست؛ بلکه نماز، عبارت از تسبيح و تکبير و قرائت قرآن است.
عربي انگلیسی فرانسوی
آزاد کردن برده برای کسی است که صاحب نعمت آزاد کردن آن است.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس مالک خويشاوند محرم خود گردد، وی آزاد است.
عربي انگلیسی فرانسوی
سفینه رضی الله عنه می گوید: من برده ی ام سلمه رضی الله عنها بودم که به من گفت: تو را آزاد می کنم مشروط بر اينکه تا زنده ای در خدمت رسول الله صلی الله عليه وسلم باشی.
عربي انگلیسی فرانسوی
برده ای که با قرار پرداخت هزینه ی آزادی خود به آقایش، آزادی می خواهد (مکاتب) تا زمانی که از مبلغ قراردادش یک درهم مانده باشد، هنوز برده است.
عربي انگلیسی فرانسوی
اگر برده خيرخواه آقايش باشد و عبادت الله متعال را به نيکی انجام دهد، پاداشِ او دو برابر است.
عربي انگلیسی فرانسوی