Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Ai phóng thích tự do một nô lệ Muslim, y sẽ được Allah giải thoát từng bộ phận cơ thể của y khỏi Hỏa Ngục (bởi từng cơ thể của nô lệ đã phóng thích), giải thoát luôn bộ phận sinh dục của y.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Có ba hạng người được hai ân phước
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Người nô lệ ngoan đạo được hưởng hai ân phước.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật, khi người nô lệ có lời khuyên răn đến người chủ của y đồng thời làm tốt trong việc thờ phượng Allah thì y sẽ được ban cho ân phước đến hai lần
عربي tiếng Anh tiếng Pháp