+ -

عن طلق بن علي رضي الله عنه قال: قَدِمْنَا على نَبِيِّ الله صلى الله عليه وسلم فجاء رَجُل كأنه بَدَوي، فقال: يا نَبِيَّ الله، ما ترى في مَسِّ الرَّجل ذَكَره بعد ما يتوضأ؟ فقال: «هل هو إلا مُضْغَةٌ منه»، أو قال: « بَضْعَةٌ منه».
[صحيح] - [رواه أبو داود وأحمد والترمذي والنسائي]
المزيــد ...

Talk b. Ali kazuje: "Došli smo kod Allahovog Vjerovjesnika, sallallahu 'alejhi ve sellem, kad dođe neki čovjek sličan beduinu i reče: 'Allahov Vjerovjesniče, šta ako čovjek nakon što je uzeo abdest, dotakne svoj spolni organ? ' On reče: 'Je li spolni organ išta drugo do dio čovječijeg tijela (ili je kazao: dio njega) ?’" Ebu Davud.
Vjerodostojan - Hadis bilježi Tirmizi

Objašnjenje

Značenje hadisa: "c2">“Šta ako čovjek nakon što je uzeo abdest, dotakne svoj spolni organ?”, tj. šta šerijat naređuje ako se to desi? U verziji kod Ahmeda stoji: "c2">“Da li čovjek koji dodirne spolni organ u namazu mora uzeti abdest?” Reče: "c2">“Ne, to je dio tebe.” "Je li spolni organ išta drugo do dio čovječijeg tijela (ili je kazao: dio njega)?”, tj. spolni organ je poput ostalih organa. Ako bi čovjek koji je pod abdestom dodirnuo svoju ruku, nogu, nos, glavu, ne bi izgubio abdest. Isti je slučaj i sa polnim organom. Ovaj hadis ili je dokinut ili se odnosi na dodirvanje organa iza zastora, tj. ne izravno golom rukom, dok izravan dodir kvari abdest jer na to ukazuju drugi hadisi. Subulus-selam, 1/96., Fethu zil-dželali vel-ikram, 1/259., Teshilul-ilmam, 1/185.

Prijevod: Engleski Urdu Španski Indonežanski Ujgurski Bengalski Francuski Turski Ruski Sinhala Indijanski Kineski Perzijski Vijetnamski Tagalog Kurdski portugalski
Prikaz prijevoda
Još