Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Nước của nó thì sạch, xác chết của nó thì halal.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Khi nước được từ Qullatain trở lên sẽ không bị làm bẩn.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Các ngươi chớ tiểu tiện xuống nguồn nước không chảy rồi sau đó tắm rửa trong nguồn nước đó.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Nước luôn sạch, không có thứ gì làm Najis nó cả.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật, trước đây Thiên Sứ của Allah đã tắm nước mà bà Maymunah đã tắm trước.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật, nước không bị Junub.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp