Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Ito ay ang naipandadalisay ang tubig nito, ang ipinahihintulot ang patay nito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag ang tubig ay dalawang qullah, hindi ito tatalaban ng karumihan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Huwag umihi ang isa sa inyo sa tubig na nanatili,yaong hindi dumadaloy,pagkatapos ay maliligo rito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang tubig ay naipangdadalisay na hindi naparurumi ng anuman.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Propeta, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, ay naliligo noon gamit ang labis [sa tubig] ni Maymūnah, malugod si Allah sa kanya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang tubig ay hindi nagiging junub.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses