زیر شاخه ها

فهرست احادیث

آب دريا پاک است و (گوشت) مردار آن حلال است.
عربي انگلیسی فرانسوی
آبی که به اندازه ی دو "قُله" باشد، به مجرد رسيدن پليدی بدان نجس و پليد نمی شود.
عربي انگلیسی فرانسوی
در آب راكدی که جریان ندارد، ادرار نكنيد. چه بسا برای غسل و طهارت، بدان نياز پيدا كنيد.
عربي انگلیسی فرانسوی
آب، پاک کننده است و هيچ چيزی آن را نجس و پليد نمی کند.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلی الله علیه وسلم با آب باقی مانده از غسل میمونه رضی الله عنها غسل می کرد.
عربي انگلیسی فرانسوی
آب جنب نمی شود.
عربي انگلیسی فرانسوی