උප-ප්‍රවර්ග

නබි වදන් ලැයිස්තුව

එය වනාහි, එහි ජලය පිරිසිදුය. එහි මියගිය දෑද අනුමතය.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
ජලය කුල්ලතෙයින් ප්රමාණයෙන් වී නම් එය කිලිටි උසුලන්නේ නැත.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
ජලය පිරිසිදුයි. කිසිදු වස්තුවක් එය කිලිටි නොකරයි.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
මය්මූනා -රළියල්ලාහු අන්හා- තුමිය ස්නානය කොට ඉතිරි වූ ජලයෙහි සැබැවින්ම නබි -සල්ලල්ලාහු අලය්හි වසල්ලම්- තුමාණෝ ද ස්නානය කරන්නට වූහ.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
නියත වශයෙන්ම ජලය කිලිටි නොවන්නේය.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ