Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Ang sinumang pinagnaisan ni Allah ng mabuti, pinadadapuan Niya [ito ng pagsubok] mula sa Kanya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Na ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay walang pananagutan mula sa mga taong tumataghoy [kapag dumating sa kanya ang pagsubok],Nag-aahit [ng kanyang buhok sa oras ng pangamba] at Bumubutas [ng kanyang damit o bulsa kapag napoot sa itinakda sa kanya ni Allah]
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Mananampalatayang malakas ay higit na mainam at kaibig-ibig kay Allah kaysa mananampalatayang mahina at sa lahat ng kabutihan,Magsumikap ka sa mga bagay na makakapag-pakinabang sa iyo,at Humiling ka ng tulong kay Allah at huwag kang mawalan ng pag-asa
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag inibig ni Allah sa isang alipin ang kabutihan,gagamitin Niya ito bago ang kamatayan nito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag nakarinig kayo ng salot sa isang lupain, huwag kayong pumasok doon. Kapag naganap ito sa isang lupain habang kayo ay naroon, huwag kayong lumabas mula roon.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kabilang sa Pinapapanindigan sa amin ng Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Sa mga kabutihan napinapapanindigan niya sa amin (mula sa binitawan naming pangako) Na hindi namin siya susuwain rito ay: Ang hindi kami susugat sa mukha,at hindi kami magsasabi ng Kasawian,at hindi kami pupunit ng Damit, at Ang hindi kami sasabunot ng buhok
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
At nang matapos na ang edad ni Propeta Ādam,ay dumating sa kanya ang Anghel ng Kamatayan,Nagsabi siya: Hindi ba't may natitira pa sa edad ko na apat-napong taon?Ang sabi niya (Anghel ng kamatayan): Hindi ba't ipinagkakaloob mo ito sa anak mong si Propeta Dawūd? Nagsabi siya: Tumanggi si Propeta Ādam,kaya't tumanggi din ang mga anak nito,Nakalimot si Propeta Ādam,kaya't nakalimot din ang mga anak nito,At nagkamali si Propeta Ādam kaya't nagkamli din ang mga anak nito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag ninais ni Allah na bawian ng buhay ang kanyang alipin sa isang lugar,Gagawa si Allah ng pangangailangan niya dito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses