kase kashen kana nan rassa

lis din Hadisai

"Duk wanda Allah yake nufinsa da Alkairi zai fahimtar da shi Addini"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah -tsira da aminci su tabbata a gare shi- Ba ruwan shi da mace mai yin kukakan kera, ko mai aske kanta, ko mai kyakketa tufafinta in wani abu marar dadi ya faru
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mumini mai karfi ya fi kyau da kauna zuwa ga Allah fiye da mumini mai rauni.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan Allah yana son Al-kairi ga Bawa sai yayi anfani da shi kafin Mutuwarsa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Idan kuka ji faruwar Annoba a wani gari, to kada ku shige shi, kuma idan ta faru a gari kuna cikinsa, to kada ku futa daga cikinsa"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lokacin da Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - ya dauke mu zuwa ga falala, sai ya dauke mu kada mu saba masa a ciki: cewa ba mu fiskar fuska, ba kiran makoki, ba mu raba aljihu, kuma ba mu shimfida gashi.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan Allah ya so karvar ran wani Bawansa a wata Qasa sai ya sanya wata buqata a can
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci