فرعي ډلبندیانې

د احادیثو لړلیک

چاته چې الله د خیر اراده وکړي مصیبت وررسوي.
عربي انګلیسي فرانسوي