Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Ang kalikasan [sa kagandahan ng paglikha sa tao] ay lima: Ang pagtutuli,Ang pag-ahit ng bulbol,Pag-ahit ng begote,Pagputol ng mga kuko,Pagtanggal ng buhok sa kilikili
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Gupitin ninyo ang mga bigote at hayaan ninyo ang mga balbas.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang siwāk ay kadalisayan para sa bibig, kaluguran para sa Panginoon.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Kapag siya tumitindig [ng pagdarasal] sa gabi,nagsisipilyo siya sa bunganga niya gamit ang Siwak
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Dumating ako sa Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-habang siya ay naglilinis ng ngipin gamit ang basang siwak,Nagsabi siya: At ang dulo ng siwak ay nasa dila niya,at siya ay nagsasabi ng:Uh,uh [boses ng sumusuka],at ang siwak ay nasa bunganga niya,na para siyang nasusuka
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
"Sa aling bagay nagsisimula noon ang Propeta, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, kapag pumasok siya sa bahay niya?" Nagsabi siya: "Sa siwāk."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
May sampung pagkalikas: ang paggupit ng bigote, ang pagpapalago ng balbas, ang paggamit ng siwāk, ang paglinis ng ilong ng tubig, ang pagputol ng mga kuko, ang paghugas ng mga kasukasuan ng daliri, ang pagbunot ng buhok sa kilikili, ang pag-ahit ng buhok sa ari, at ang paggamit ng tubig [kapag umihi o dumumi].
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nagsabi ang Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan: Dinalasan ko ang paghimok sa inyo sa paggamit ng siwāk.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses