ഉപവിഭാഗങ്ങൾ

ഹദീസുകളുടെ പട്ടിക

ശുദ്ധപ്രകൃതി എന്നാൽ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ്: ചേലാകർമ്മം, ഗുഹ്യഭാഗത്തെ രോമങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുക, മീശ വെട്ടുക, നഖം മുറിക്കുക, കക്ഷത്തിലെ രോമങ്ങൾ പറിക്കുക എന്നിവയാണവ.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
നിങ്ങൾ മീശ ചെറുതാക്കുകയും, താടി വെറുതെ വിടുകയും ചെയ്യുക.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
പല്ലു തേക്കുക എന്നത് വായക്ക് ശുദ്ധിയും, റബ്ബിന് തൃപ്തികരവുമാണ്.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്