فرعي ډلبندیانې

د احادیثو لړلیک

فطرت پنځه څېزونه دي: سنت کېدل، د شرمګاه د ويښتانو لرې کول، د برېتونو لنډول، د نوکانو پرې کول او د بغلونو (تخرګونو) د ویښتانو ایستل.
عربي انګلیسي فرانسوي
بریتونه کم کړئ او ږیږې پرېږدئ.
عربي انګلیسي فرانسوي
مسواک د خولې پاکي او د رب تعالی د خوښۍ لامل ګرځي.
عربي انګلیسي فرانسوي