ఉప కూర్పులు

హదీసుల జాబితా

మనిషి సహజత్వం లో ఐదు విషయాలు ఇమిడి ఉన్నాయి: ఖత్నాచేసుకోవటం,నాభి క్రింద వెంట్రుకలు తీయడం,మీసాలు కత్తిరించటం,గోర్లు కత్తిరించటం,చంక వెంట్రుకలు తీసేయడం
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
మీసాలను కత్తిరించండి మరియు గడ్డాన్ని వదిలేయండి/పెంచండి
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
మిస్వాక్ చేయడం నోటికి శుభ్రతను మరియు అల్లాహ్ యొక్క ప్రీతిని ప్రసాదిస్తుంది.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్