උප-ප්‍රවර්ග

නබි වදන් ලැයිස්තුව

උඩු රැවුල කපා, යටි රැවුල වැවෙන්නට හරින්න.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
දත් මැදීම කට පිරිසිදු කරන්නකි. පමරාධිපතිට තෘප්තිය ඇති කරන්නකි.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
අල්ලාහ්ගේ දූතයාණෝ (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) රාත්රියෙන් අවදි වූ විට මිස්වාක් දැහැටියෙන් තම මුඛය මදින්නෙකු වූහ.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
“නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් අමු මිස්වාක් දැහැටියෙන් දත් පිරිසිදු කරමින් සිටියදී මම එතුමා වෙත පැමිණියෙමි.” හෙතෙම තවදුරටත්: “මිස්වාක් දැහැටියේ එක් කොණක් එතුමාගේ දිව මත විය. මිස්වාක් දැහැටිය කටේ තිබියදී එතුමා වමනය කරන්නාක් මෙන් අඃ අඃ යැයි පැවසීය.”
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
නබි -සල්ලල්ලාහු අලය්හි වසල්ලම්- තුමා තම නිවසට පිවිසුනු විට කවර කරුණකින් ආරම්භ කරන්නෙකු ලෙස සිටියේද? (යැයි විමසන ලදී) ඇය: "දත් මැදීමෙනි" යැයි පැවසුවාය.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
පැවත එන ධර්මතා අතරින් කරුණු දහයක් ඇත. උඩු රැවුල කොට කිරීම, යටි රැවුල වැවෙන්නට හැරීම, දත් මැදීම, නාසයට ජලය යවා පිරිසිදු කිරීම, නියපොතු කැපීම, දහඩිය රැඳෙන ස්ථාන සෝදා හැරීම, කිහිලි රෝම ඉවත් කිරීම, ලිංගෙන්ද්රීය රෝම බෑම, මළ මූත්රා කළ පසු ජලයෙන් පිරිසිදු කිරීම.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
සිවාක් හෙවත් දත් පිරිසිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් මම ඔබලාට වඩා අධික උනන්දුවක් දරමි.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ