Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Kapag nagluto ka ng sabaw, damihan mo ang tubig nito at mamahagi ka sa iyong mga kapit-bahay
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
"Huwag ngang pagbabawalan ng isang kapit-bahay ang kapit-bahay niya na magtalasok ng kahoy nito sa dingding niya." Pagkatapos ay nagsasabi si Abū Hurayrah: "Bakit nakikita ko kayo na mga umaayaw roon? Sumpa man kay Allah, talagang ikakalat ko nga iyon sa mga harapan ninyo."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu