උප-ප්‍රවර්ග

නබි වදන් ලැයිස්තුව

“සැබැවින්ම අසල්වැසියා උරුමක්කරුවකු වේ යැයි මා සිතන තරමට ජිබ්රීල් (අලයිහිස් සලාම්) තුමා මට අසල්වැසියා සම්බන්ධයෙන් උපදෙස් දෙමින්ම සිටියහ.”
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ