Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Các ngươi không được cấm người cạnh nhà gắn khúc gỗ lên hàng rào của mình. Sau đó, ông Abu Huroiroh nói: Ta nhận thấy các ngươi phản đối điều đó thì phải? Ta xin thề với Allah là ta sẽ ném khúc gỗ đó lên vai của các ngươi.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp