ఉప కూర్పులు

హదీసుల జాబితా

జీబ్రీల్ అలైహిస్సలాం నాకు పొరుగువాని గురించి పలుమార్లు ఉపదేశించారు చివరికి నేను 'ఆస్తిలో వారికి కూడా వారసత్వం ' కల్గుతుందేమో నని సందేహపడ్డాను.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్