உப பிரிவுகள்

ஹதீஸ் அட்டவணை

"அயலவரை எனக்கு வாரிசுக்காரராக ஆக்கி விடுவாரோ என நான் எண்ணுமளவிற்கு ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் இவர்களைப் பற்றி எனக்கு உபதேசித்துக் கொண்டே இருந்தார்கள்".
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு