ఉప కూర్పులు

హదీసుల జాబితా

’మీ ఇళ్లను సమధులుగా మార్చుకోవద్దు,నిశ్చయంగా షైతాన్ సూరతుల్ బఖర చదువబడిన ఇంటి నుండి పారిపోతాడు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
ఎవరైతే రాత్రి సూర బఖరా యొక్క చివరి రెండు వాక్యాలను పఠిస్తాడో అవి అతనికి సమృద్దం అవుతాయి.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్