ഉപവിഭാഗങ്ങൾ

ഹദീസുകളുടെ പട്ടിക

നിങ്ങളുടെ വീടുകൾ ഖബറുകളാക്കാതിരിക്കുക. തീർച്ചയായും പിശാച് സൂറത്തുൽ ബഖറ പാരായണം ചെയ്യുന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിയകലുന്നതാണ്.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
ആരെങ്കിൽ സൂറത്തുൽ ബഖറയിലെ അവസാനത്തെ രണ്ട് ആയത്തുകൾ രാത്രിയിൽ പാരായണം ചെയ്താൽ അവന് അവ മതിയാകുന്നതാണ്.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്