فرعي ډلبندیانې

د احادیثو لړلیک

خپل کورونه مو هدیرې مه جوړوئ، ځکه شیطان له هغه کوره تښتي
عربي انګلیسي فرانسوي
چا چې په شپه کې د البقرې سورت دوه وروستي آیتونه ولوستل ورته بسنه کوي.
عربي انګلیسي فرانسوي