උප-ප්‍රවර්ග

නබි වදන් ලැයිස්තුව

නුඹලාගේ නිවෙස් මිනීවළවල් බවට පත් නොකරනු. සැබැවින්ම ෂෙයිතාන් නිවසින් පළා යනු ඇත.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
කවරෙකු සූරා අල්-කහ්ෆ් ආරම්භයේ පාඨ දහයක් කටපාඩම් කළේ ද ඔහු දජ්ජාල්ගෙන් ආරක්ෂාව ලැබීය.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
අල් කුර්ආනයේ අති වැදගත් සූරාවක් මම ඔබට කියා දිය යුතු නොවේද?
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
මෙම රාත්රියේ පහළ කරනු ලැබූ වදන් ඔබ නොදුටුවෙහිද? ඒ හා සමාන වදන් කිසිවිටෙක දකින්නට නොවීය. කුල් අඌදු බිරබ්බිල් ෆලක්, කුල් අඌදු බිරබ්බින් නාස්.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ