උප-ප්‍රවර්ග

නබි වදන් ලැයිස්තුව

මුස්ලිම්වරයකුට යම් ලෙඩක්, වෙහෙසක්, දුකක්, තැවුලක්, වේදනාවක් හෝ අධික කම්පනයක් ඇති වූ විටෙක එය කටුවක් ඇනීමෙන් වුව ද සිදු වූයේ නම්, ඒ හේතුවෙන් අල්ලාහ් ඔහුගේ වැරදි කමා කරනු මිස නැත.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
කවර හෝ ගැත්තකු ‘ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වඅන්න මුහම්මදන් අබ්දුහූ වරසූලුහු’ -නැමදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර වෙනත් දෙවියකු නැත. සැබැවින්ම මුහම්මද් ඔහුගේ ගැත්තා හා ඔහුගේ දූතයා වේ- යැයි තම හදවතින්ම අවංක ලෙස සාක්ෂි දරන්නේ ද අල්ලාහ් ඔහුට අපා ගින්න තහනම් කරනු මිස වෙනෙකක් නොවනු ඇත.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
මාගේ මිනීවල උත්සව සමරන්නට නොගන්න. නුඹලාගේ නිවාස මිනීවලවල් බවට පත් කර නොගන්න. නුඹලා මට සලවාත් පවසන්න. සැබැවින්ම නුඹලාගේ සලාම් පැවසීම නුඹලා කොතැනක සිටිය ද මා හට දන්වනු ලබනු ඇත.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
‘මා ළඟ මෙම උහුද් කන්ද මෙන් රත්රන් තිබී, එය මා සමග දින තුනක් ගත වීම ණය පියවීම සඳහා යම් ප්රමාණයක් මිස දීනාරයක් හෝ මා සතුව තිබීම මා සතුටු කරවන්නක් නොවන්නේය. එසේ තිබුණත් ඒ ගැන අල්ලාහ්ගේ ගැත්තත් වන මේ මේ මේ අයට යැයි පැවසීම හැර...’
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
මිනිසුන් දෙනෙකුටඉතාහොද අානිසංස පිරිනමනු ලැබේ ඔවුන් නමි අාගමි ලද්දන් තම නබිවරයාව විශ්වාස කල තවද මුහමිමද් නබි වරයාව විශ්වාස කළ අයද වේ.අල්ලාහ්ගේ හා ස්වාමියාගේ වගකීමි ඉෂ්ඨ කල අයද.තවද යමි වැහැල්ලියක් අැයට විනය පෝෂනය කර ධාර්මික දැනුම ඉතා අලංකාර ලෙස දැනුවත් කර පසුව අැයව නිදහස් කර විවාහ කරගන්නාට ඉමහත් අානිසංස ලැබේ යැයි නබි තුමා පැවසූහ.වාර්තාකරැ අබිය් මූසා අල් අෂ්අරීිිියි.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ