Podkategorije

Lista hadisa

Kada su Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, i njegovi ashabi stigli u Mekku, mušrici su govorili: "Dolazi vam narod kojeg je oslabila Jesribska groznica.", pa je Posalnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, naredio ashabima da prva tri kruga tavafa žurno hodaju, a da između jemenskog ugla i crnog kamena normalno hodaju.
عربي Engleski Francuski
Prenosi se od Omera b. el-Hattaba, radijallahu anhu, da je prišao Crnom kamenu, poljubio ga i rekao: "Ja znam da si ti samo kamen i da ne donosiš ni korist ni štetu. Da nisam vidio Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako te ljubi, ni ja te ne bih poljubio.“
عربي Engleski Francuski
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, prilikom obavljanja Oproštajnog hadža obilazio je oko Kabe na devi, dotičući ugao (Crni kamen) kukastim štapom.
عربي Engleski Francuski
Nisam vidio Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da dotiče neki dio Kabe, osim ona dva jemenska ćoška.
عربي Engleski Francuski
"O ljudi, budite smireni! Zaista pokornost nije u žurbi."
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, sišao je na Minu; došao do Džemreta (Džemretul-'Akabe) i bacio kamenčiće, zatim otišao na mjesto (gdje se kolju kurbani) na Mini, zaklao (kurban), zatim rekao brici, pokazujući na desnu stranu: "Uzmi!" A zatim na lijevu stranu. Poslije toga je počeo dijeliti kosu prisutnim.
عربي Engleski Francuski
"Došao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, s ashabima četvrtog (dana), pa im je naredio da te obrede zamijene umrom. 'Allahov Poslaniče', upitali su, 'kojom vrstom izlaska iz ihrama?' 'Onom koja dopušta sve.', odgovorio je."
عربي Engleski Francuski
"Ima pet vrsta životinja, svaka od njih je štetočina i čovjek ih može u Haremu ubiti, a to su: gavran, kobac, škorpija, miš i pas koji napada."
عربي Engleski Francuski
Obavio sam hadž s Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, kada sam imao sedam godina.
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je obavio hadž na sedlu koje mu je bilo i prtljažnica.
عربي Engleski Francuski
"Ukaz, Medžinna i Zulmedžaz bile su pijace u vrijeme džahilijeta, pa su (muslimani) osjetili nelagodnost da trguju za vrijeme hadža, te je objavljen ajet koji govori o sezoni hadža: 'Nije vam grijeh tražiti dobrote (trgovinom) od vašeg Gospodara' (el-Bekara, 198)."
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, ušao je u Mekku preko Gornjeg obronka kroz Keda', koji se nalazi na Bathau, a izašao preko Donjeg obronka.
عربي Engleski Francuski
"...da bi Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, odlazio putem po imenu 'Tarikuš-Šedžere', a dolazio putem po imenu 'Tarikul-Muarres.' Kada bi ulazio u Meku, ušao bi preko gornjeg prijevoja, a izlazio je kroz tjesnac u podnožju."
عربي Engleski Francuski
Objavljen je ajet o temettuu (načinu obavljanja hadža), i mi smo ga obavljali s Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem. Potom nije u Kur'anu objavljen ajet koji bi to derogirao, niti je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, to zabranjivao. A jedan je čovjek, ipak, po svome mišljenju rekao nešto drukčije, što je htio."
عربي Engleski Francuski
"Upitao sam Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, u vezi s hadžom temettu, pa mi je naredio da ga obavim, a upitao sam ga i u vezi s kurbanom, te mi je o njemu rekao: 'Kurban za temettu-hadž je deva, krava (goveče) ili ovca, ili da učestvuješ sa drugima (u kravi ili devi).' Narod kao da je osjećao averziju prema temettu-hadžu..."
عربي Engleski Francuski
"Kako je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada je bio u ihramu, prao svoju glavu?" Potom je Ebu Ejjub stavio svoju ruku na haljinu i spustio je toliko da mu se ukazala glava. Tada je nekoj osobi, koja mu je polijevala, rekao: "Polij!" Ona je polila po njegovoj glavi, a zatim je Ebu Ejjub pokrenuviši ruke po glavi prošao njima naprijed i nazad, a potom je rekao: "Ovako sam vidio Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da radi."
عربي Engleski Francuski