زیر شاخه ها

فهرست احادیث

زمانی که به محل قضای حاجت رفتید، به هنگام ادرار و مدفوع، نه رو به قبله کنید و نه پشت به قلبه؛ بلکه روی خود را به سمت شرق یا غرب کنید.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرگاه سگ در ظرف شما آب خورد، باید آن را هفت بار بشوييد.
عربي انگلیسی فرانسوی
مذی زيادی از من خارج می شد. چون دختر رسول الله صلی الله علیه وسلم همسرم بود، شرم داشتم در این مورد از رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال کنم؛ بنابراین از مقداد بن اسود خواستم تا در مورد حكم آن از ایشان سؤال كند که رسول الله صلى الله عليه وسلم در پاسخ فرمود: «در اين صورت شرمگاهش را بشوید و وضو بگیرد».
عربي انگلیسی فرانسوی
وقتی پيامبر صلى الله عليه وسلم به محل قضای حاجت می رفت، من و پسر بچه ای همانند من، ظرف (کوچک) آب و چوب دستی برای پيامبر می برديم و ايشان با آب استنجاء می کرد.
عربي انگلیسی فرانسوی
صحرانشينی آمد و در قسمتی از مسجد ادرار کرد.
عربي انگلیسی فرانسوی
جنب بودم و دوست نداشتم بدون طهارت با شما همنشین شوم؛ این بود که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: «سبحان الله، إن المؤمن لاينجس»: «سبحان الله، مومن نجس نمی شود».
عربي انگلیسی فرانسوی
پسر بچه ای را نزد رسول الله صلى الله عليه وسلم آوردند که روی لباس ایشان ادرار کرد؛ پس رسول الله صلی الله علیه وسلم درخواست آب کرد و به لباسش آب پاشید.
عربي انگلیسی فرانسوی
او را به حالِ خود رها کنيد و يک سطل آب بر محل ادرارش بريزيد؛ شما مأموريت يافته ايد که آسان بگيريد، نه اینکه سخت بگیرید.
عربي انگلیسی فرانسوی
آن (گربه) نجس نيست؛ بلکه از حيواناتی است که اطراف شما (درخانه های تان) می گردند.
عربي انگلیسی فرانسوی
برای پاکی از ادرار دختر بچه شسته می شود و جهت پاکی از ادرار پسربچه به آن آب پاشیده می شود.
عربي انگلیسی فرانسوی
آن را با دست و بدون آب و سپس با آب به هم بمال و بشوی؛ سپس در آن نماز بخوان.
عربي انگلیسی فرانسوی
شستن خون کفایت می کند و اثر آن ضرری برای تو ندارد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرگاه کسی با موزه هایش نجاست و پلیدی را لگد نمود، پاک کردن آنها به وسیله ی خاک می باشد.
عربي انگلیسی فرانسوی