ఉప కూర్పులు

హదీసుల జాబితా

ఓ కుమారా!నేను నీకు కొన్ని వాక్యాలు నేర్పిస్తాను జాగ్రత్తగావిను "అల్లాహ్ యొక్క శాసనాలను కాపాడు అల్లాహ్ నిన్ను కాపాడుతాడు,నీవు అల్లాహ్ హక్కులను పూరించు,అల్లాహ్ ను నీ ఎదుట పొందుతావు,ఏదైనా అవసరం కలిగితే కేవలం అల్లాహ్ ను మాత్రం అర్దించు,సహాయం కావాలంటే అల్లాహ్ ను మాత్రమే సహాయం కోసం అర్ధించు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్