Talaan ng mga ḥadīth

Ang una sa huhusgahan sa mga tao sa Araw ng Pagkabuhay ay kaugnay sa [pagpapadanak ng] mga dugo."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Kapag ang isang lalaki-o isang tao-ay nanilip sa iyo, nang walang pahintulot mula sa iyo,hinagis mo sa kanya ang bato at nabulag mo ang isang mata niya,Wala kang magiging kasalanan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tunay na si `Umar bin Al-Khaṭṭāb, malugod si Allah sa kanya-ay komunsulta sa mga Tao [tungkol] sa nakunan na babae
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Nag-away ang dalawang kababaihan mula sa Hudhayl.Nagbatuhan ang bawat isa sa kanila ng bato,Napatay niya ito at ang nasa sinapupunan nito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Kinakagat ng isa sa inyo ang kapatid niya tulad ng pagkagat ng lalaking [kamelyo o kabayo],Walang kabayaran para sa iyo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu