Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Tunay na si `Umar bin Al-Khaṭṭāb, malugod si Allah sa kanya-ay komunsulta sa mga Tao [tungkol] sa nakunan na babae
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nag-away ang dalawang kababaihan mula sa Hudhayl.Nagbatuhan ang bawat isa sa kanila ng bato,Napatay niya ito at ang nasa sinapupunan nito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kinakagat ng isa sa inyo ang kapatid niya tulad ng pagkagat ng lalaking [kamelyo o kabayo],Walang kabayaran para sa iyo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses