உப பிரிவுகள்

ஹதீஸ் அட்டவணை

நபி (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்கு (நிக்காஹ்) குத்பாவை இவ்வாறு கற்றுக் கொடுத்தார்கள் : "இன்னல் ஹம்த லில்லாஹ், நஸ்தஈனுஹூ வனஸ்தஃபிருஹூ, வனஊது பிஹீ மின் ஷுரூரி அன்புஸினா.
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு