උප-ප්‍රවර්ග

නබි වදන් ලැයිස්තුව

අවශ්යය කටයුත්තක දී කළ යුතු දේශනය පිළිබඳ අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) අපට ඉගැන්වූහ. ඉන්නල් හම්දු ලිල්ලාහි, නස්තඊනුහු, වනස්තග්ෆිරුහු, වනඌදු බිහි මින් ෂුරූරි අන්ෆිසිනා.’
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ