Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Nếu không sợ gây khó khăn cho cộng đồng tín đồ của Ta, Ta đã ra lệnh bảo họ phải dùng siwak mỗi khi làm wudu.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Không có lễ nguyện salah đối với ai không có wudu' và không có wudu' đối với ai không nhân danh Allah, Đấng Tối Cao.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Thiên Sứ của Allah thường tắm với một sa' nước cho đến năm bụm nước, và thường làm wudu' với một bụm nước.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Bất kỳ người bề tôi nào chu đáo làm wudu' rồi đứng dâng lễ nguyện salah hai rak'at bằng cả trái tim và sắc diện của mình thì chắc chắn đều sẽ được ban cho Thiên Đàng.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Hoàn chỉnh tốt wudu, các ngón tay luồn vào các khe ngón tay, súc mạnh miệng và mũi trừ phi đang là người nhịn chay.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Tôi đã nhìn thấy Ammar bin Yasir làm wudu', ông ấy luồn các ngón tay vào râu của mình. Tôi nói với ông ấy: ông luồn các ngón tay vào râu của mình ư? Ông ấy bảo: Điều gì ngăn cản tôi chứ, quả thật tôi đã nhìn thấy Thiên Sứ của Allah thường luồn các ngón tay vào bộ râu của Người.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp