උප-ප්‍රවර්ග

නබි වදන් ලැයිස්තුව

නුඹලා අදින විට ද වුළූ ධෝවනය කරන විට ද නුඹලාගේ දකුණු පැත්තෙන් ආරම්භ කරන්න.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන් වෙනුවෙන් අපි එතුමාගේ මිස්වාක් දැහැටිය හා ජලය සූදානම් කරන්නන් ලෙස සිටියෙමු. අල්ලාහ් එතුමාණන්ව අවදි කිරීමට අභිමත කළ වේලාවෙහි එතුමාණන්ව අවදි කරවයි. පසුව එතුමාණන් දත් පිරිසිදු කර, වුළූ ධෝවනය කර, සලාත් ඉටු කරයි.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
මාගේ සමූහයාට ඉතා දුෂ්කර කාර්යයක් නොවේ නම් වුළු ධෝවනය කරන සෑම අවස්ථාවකම මිස්වාක් (දැහැටි කූරු) භාවිතයෙන් කට පිරිසිදු කරන්නැයි මම ඔවුනට නියෝග කර සිටිමි.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
කවරෙකුට වුළූ ධෝවනය නොමැත්තේ ද ඔහුට සලාතය නොමැත. කවරෙකු එහිදී උත්තරීතර අල්ලාහ්ගේ නාමය මෙනෙහි නොකළේ ද ඔහුට වුළූ නොමැත.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
නබි (සල්ලල්ලාහු අලෙයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් ‘සාඃ’ එකක සිට ‘මුද්දු’ පහක් දක්වා ස්නානය කරන අයකු ලෙසත් එක් ‘මුද්දු’ ප්රමාණයකින් (වුළු) ධෝවනය කරන අයකු ලෙසත් සිටියහ.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
කවර මුස්ලිම්වරයකු හෝ වේවා වුළූ ධෝවනය කර; එම වුළූ ධෝවනය අලංකාරව ඉටු කර; පසුව නැගිට රකආත් දෙකක්, තම හදවත හා තම මුහුණ ඉදිරිපත් කරමින් ඉටු කරන්නේ ද ඔහුට ස්වර්ගය අනිවාර්යය වනු මිස නැත.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ