ఉప కూర్పులు

హదీసుల జాబితా

ఓ అల్లాహ్ ! నా జాతిలోనాయకునిగా నియమించబడ్డాక ఎవరైతే ప్రజలతో కఠిన వైఖరి అవలంభిస్తాడో నువ్వు అతనితో కఠినంగా వ్యవహరించు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్