උප-ප්‍රවර්ග

නබි වදන් ලැයිස්තුව

සැබැවින්ම අබූ උබය්දා බහ්රයින් සිට යමක් ගෙනැවිත් ඇති බව නුඹලා සවන් දී ඇතැයි මම සිතමි.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ