ഉപവിഭാഗങ്ങൾ

ഹദീസുകളുടെ പട്ടിക

"അല്ലാഹുവേ! എൻ്റെ ഉമ്മത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഏറ്റെടുക്കുകയും, അവർക്ക് മേൽ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്താൽ അവനെ നീ പ്രയാസത്തിലാക്കേണമേ!"
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്