فرعي ډلبندیانې

د احادیثو لړلیک

یا الله! چا چې زما د امت د چارو مسؤولیت په غاړه واخسته او پر هغوی یې سختي وکړه نو ته په هغوی باندې سختي وکړه.
عربي انګلیسي فرانسوي