زیر شاخه ها

فهرست احادیث

الهى! هر كسى چيزى از امور امتم را در دست گرفت، و بر آنان سخت گيرى كرد، شما هم بر او سخت گيرى كنيد.
عربي انگلیسی فرانسوی
گمان می کنم شنيده ايد ابوعبيده چيزی از بحرين آورده است.
عربي انگلیسی فرانسوی