فرعي ډلبندیانې

د احادیثو لړلیک

کله چې ستاسو څخه یو څوک لمانځه ته راغی او امام په هر حالت کې و، نو هغه څه دي وکړي چې امام یې کوي.
عربي انګلیسي فرانسوي