ఉప కూర్పులు

హదీసుల జాబితా

మీలో ఒకరు నమాజు కు వచ్చినప్పుడు ఇమామ్ ను ఏ స్థితిలో పొందుతారో అదే స్థితిలో ఇమాము ను అతను అనుసరించవలసి ఉంటుంది.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్