ഉപവിഭാഗങ്ങൾ

ഹദീസുകളുടെ പട്ടിക

ഇമാം (നമസ്കാരത്തിൻ്റെ) ഏതെങ്കിലും അവസ്ഥയിലായിരിക്കെ നിങ്ങളിലാരെങ്കിലും നമസ്കാരത്തിന് എത്തിയാൽ ഇമാം ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ അവനും ചെയ്യട്ടെ.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്