فرعي ډلبندیانې

د احادیثو لړلیک

چا چې د الله له کتاب څخه یو حرف (توری) ولوست نو په هغې سره نیکي ورکول کیږي او یوه نیکي په لس چنده ده.
عربي انګلیسي فرانسوي