lis din Hadisai

Duk abunda na hanreku barinsa to ku nisance shi, kuma duk abunda na umarce ku to zo da shi dai dai iyawarku, domin abunda ya halaka magabatanku yawan tambayoyinsu da kuma sabawarsu ga Annabawansu.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Shin ba ku sani ba cewa Musulunci ya shafe abin da yake gabaninsa, hijira kuma ya shafe abin da yake gabaninsa, kuma Hajji ya shafe abin da yake gabaninsa?
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Bani isra’ila sun kasance Annabawane suke shugaban tarsu aduksanda Annabi ya mutu wani Annabine ne zai maye gurbinsa’amma ba wani Annabi bayansa,wasu khalifofi zasu kasance a bayana
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Babu azumi a cikin kwanaki biyu: Eid al-Fitr da Eid al-Adha, kuma babu salla bayan safiya har rana ta fito, ko bayan la'asar har sai ta fadi, kuma masallatai uku ne kawai: Masjid al-Haram, Masjid al-Aqsa, da waɗannan masallatan biyu.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai zamani yana kewayawa kamar Ranar da Allah ya halicci Sammai da qasa Shekara wata goma sha biyu, cikin su akawai Watanni Huxu Masu Alfarma Uku a jere: Zul-qa'ada da Zul-hijja, da Muharram da Rajabu Mudhar
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mun kasance tare da -Manzon Allah tsira da Amincin Allah su tabbata a gare shi- a.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na shaida tare da Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - addu’ar ranar Idi, don haka ya fara yin addu’a kafin huduba, ba tare da layya ko iqaamah ba, sannan ya tashi tare da Bilal yana mai dogaro da shi, sannan ya yi umarni da tsoron Allah, ya kwadaitar da biyayyar sa, ya yi wa mutane nasiha da tunatar da su.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ba'a tava samun wanda yayi magana ba yana zanin goyo sai Mutane Uku
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Wasu Mutane Uku sun futo suna tafiya sai Ruwan sama ya sauko, sai suka shiga cikin Kogo. sai Dutse ya rufe su
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci