නබි වදන් ලැයිස්තුව

සැබැවින්ම ඉස්ලාමය, ඊට පෙර පැවති දෑ (පාපකම්) විනාශ කර දමන බවත් හිජ්රත් හෙවත් නික්මයෑම, ඊට පෙර පැවැති දෑ විනාශ කරන බවත් හජ් වන්දනාව, ඊට පෙර පැවති දෑ විනාශ කරන බවත් ඔබ දන්නෙහි ද?
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
ඉස්රාඊල් දරුවෝ තමන්ගේ භාරකරුවන් බවට නබිවරුන් පත් කර ගත්තෝය. නබිවරයකු ඉකුත්ව ගිය සෑම කලකම ඔහුගෙන් පසුව තවත් නබිවරයකු විය. සැබැවින්ම මට පසුව කිසිදු නබිවරයකු නැත. මගෙන් පසුව කුලෆාවරු වෙති. ඔවුහු අධිකව සිටිති.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
අපට පිරිනමනු ලැබිය යුතු දෑ මෙලොවෙහි අපට පිරිනමනු ලැබීය. අපගේ කුසල් අපට ඉක්මන් කර දෙනු ලබනු ඇතැයි සැබැවින්ම අපි බිය වීමු.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ