උප-ප්‍රවර්ග

නබි වදන් ලැයිස්තුව

ඉස්රාඊල් දරුවෝ තමන්ගේ භාරකරුවන් බවට නබිවරුන් පත් කර ගත්තෝය. නබිවරයකු ඉකුත්ව ගිය සෑම කලකම ඔහුගෙන් පසුව තවත් නබිවරයකු විය. සැබැවින්ම මට පසුව කිසිදු නබිවරයකු නැත. මගෙන් පසුව කුලෆාවරු වෙති. ඔවුහු අධිකව සිටිති.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ