Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Ang ipinagbawal ko sa inyo ay iwasan ninyo at ang ipinag-utos ko sa inyo ay gampanan ninyo mula rito ang makakaya ninyo sapagkat napahamak lamang ang mga nauna sa inyo dahil sa dami ng mga tanong nila at pagsalungat nila sa mga propeta nila.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang mga anak ni Israel noon ay pinangangasiwaan ng mga propeta. Tuwing namamatay ang isang propeta hinahalilinan ito ng isang propeta. Tunay na walang propeta matapos ko. Magkakaroon matapos ko ng mga khalīfah at darami sila.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
May lumisang tatlong taong kabilang sa nauna sa inyo hanggang sa ihatid sila ng pagpapalipas ng magdamag sa isang yungib. Pumasok sila roon ,may dumausdos na isang bato mula sa bundok at naipinid sa kanila ang yungib. Nagsabi sila: "Tunay na walang magliligtas sa inyo laban sa batong ito kundi ang dumalangin kayo kay Allāh sa pamamagitan ng matuwid na mga gawa ninyo."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi ipinapahintulot ang mga nadambong sa sinuman sa mga nauna sa amin,Pagkatapos ay ipinahintulot ni Allah sa amin ang mga nadambong,nang makita Niya sa amin ang kahinaan at kawalan ng kakayahan,Ipinahintulot niya ito sa amin
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Walang nakapagsalita habang nasa duyan pa maliban sa tatlo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
At ayon kay Abe Hurayrah malugod si Allah sa kanya,na ang sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pagpalain ay nagsabi:sinabi ng isang lalaki,Talagang magkakawanggawa nga ako ng isang kawanggawa.Inilabas niya ang kanyang kawanggawa at inalagay ito sa kamay ng magnanakaw. Kinaumagahan sila ay nag-uusap,:nagkawanggawa sa magnanakaw! Nagsabi siya: O Allah ang lahat ng papuri ay para sa iyo Talagang magkakawanggawa nga ako ng isang kawanggawa,Inilabas niya ang kawanggawa niya at inalagay ito sa kamay ng Nangangalunya,Kinaumagahan sila ay nag-uusap:nagkawanggawa noong gabi sa nangangalunya! O Allah ang lahat ng papuri ay para sa iyo sa nangangalunya! Talagang magkakawanggawa nga ako ng isang kawanggawa. Inilabas niya ang kawanggawa niya at inalagay ito sa kamay ng mayaman,Kinaumagahan sila ay nag-uusap:nagkawanggawa sa mayaman? O Allah ang lahat ng papuri ay para sa iyo sa magnanakaw at nangangalunya at mayaman!Dumating siya at sinabi sa kanya:Tungkol sa kawanggawa mo sa magnanakaw,harinawa siya ay magpigil sa pagnanakaw, At tungkol naman sa babaing nangangalunya, harinawa siya ay magpigil sa pangangalunya niya.At ang tungkol sa mayaman marahil ay makapag-isip siya na magkawang-gawa sa mga ibinigay sa kanya ni Allah.Isinaysay ni Imam Al-Bukharie sa pananalita nito at si Imam Muslim sa kahulugan nito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses