زیر شاخه ها

فهرست احادیث

بدترين اسم ها نزد الله متعال، نام کسی است که خود را شاهنشاه ناميده باشد، درحالی که هيچ مالکی بجز الله وجود ندارد.
عربي انگلیسی اردو
هرکس به لات و عزی - و به نام غيرالله و معبودان باطل - سوگند ياد کند، بايد لااله الاالله بگويد؛ و هرکس به دوستش بگويد: بيا تا قماربازی کنيم، بايد صدقه دهد.
عربي انگلیسی اردو
به منافق سرور و آقا نگوييد؛ زيرا اگر او را سرور و آقا قلمداد کنيد، پروردگارتان را - که صاحب عزت و جلال است - خشمگين کرده ايد.
عربي انگلیسی اردو
هرگز کسی از شما آرزوی آرزوی مرگ نکند؛ اگر نيکوکار است، چه بسا بر نيکی هايش بيفزايد و اگر گنه کار است، شايد توفيق توبه بيابد.
عربي انگلیسی اردو
وای بر تو، گردن دوستت را شکستی.
عربي انگلیسی اردو
شايسته ی هيچ صدّيقی نيست که لعنت کننده باشد.
عربي انگلیسی اردو
بارِ شتر را برداريد و رهايش کنيد که لعنت شده است.
عربي انگلیسی اردو
هرگاه کسی بگويد: مردم هلاک شدند، خود بيش از همه در هلاکت و نابودی است.
عربي انگلیسی اردو