زیر شاخه ها

فهرست احادیث

مشتاق چيزی باش که به نفع توست و از الله کمک بخواه و عاجز و درمانده نشو. و اگر اتفاقی برای تو افتاد، نگو: اگر چنين می کردم، چنين و چنان می شد؛ بلکه بگو: الله اين را مقدَّر کرده و هرچه بخواهد، انجام می دهد؛ زيرا گفتنِ "اگر" دروازه ی وسوسه ی شيطان را باز می کند
عربي انگلیسی فرانسوی
بدترين اسم ها نزد الله متعال، نام کسی است که خود را شاهنشاه ناميده باشد، درحالی که هيچ مالکی بجز الله وجود ندارد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس به لات و عزی - و به نام غيرالله و معبودان باطل - سوگند ياد کند، بايد لااله الاالله بگويد؛ و هرکس به دوستش بگويد: بيا تا قماربازی کنيم، بايد صدقه دهد.
عربي انگلیسی فرانسوی
به منافق سرور و آقا نگوييد؛ زيرا اگر او را سرور و آقا قلمداد کنيد، پروردگارتان را - که صاحب عزت و جلال است - خشمگين کرده ايد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرگز کسی از شما آرزوی آرزوی مرگ نکند؛ اگر نيکوکار است، چه بسا بر نيکی هايش بيفزايد و اگر گنه کار است، شايد توفيق توبه بيابد.
عربي انگلیسی فرانسوی
وای بر تو، گردن دوستت را شکستی.
عربي انگلیسی فرانسوی
شايسته ی هيچ صدّيقی نيست که لعنت کننده باشد.
عربي انگلیسی فرانسوی
بارِ شتر را برداريد و رهايش کنيد که لعنت شده است.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرگاه کسی بگويد: مردم هلاک شدند، خود بيش از همه در هلاکت و نابودی است.
عربي انگلیسی فرانسوی