Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Kami noon ay nagbibigay sa panahon ng Propeta, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, ng isang ṣā` ng pagkain o isang ṣā` ng sebada o isang ṣā` ng tuyong keso, o isang ṣā` ng pasas. Noong dumating si Mu`āwiyah at dumating ang trigong siryano, nagsabi ito: Itinuturing ko na ang isang mudd mula rito ay nakatutumbas ng dalawang mudd [ng ibang trigo].
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Inoobliga ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ang pagbibigay ng Sadaqah Al-fitr-o nagsabi siya: Sa buwang ng Ramadhan-sa kalalakihan at kababaihan,malaya o alipin: Ang isang Saa ng datiles,o isang Saa ng sebada,Nagsabi siya: Itinumbas ito ng mga tao sa kalahating Saa ng trigo,[na inoobliaga] sa mga bata at matanda
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Walang zakāh na tungkulin sa Muslim sa alipin niya ni sa kabayo niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses