زیر شاخه ها

فهرست احادیث

ما در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم زکات فطرمان را یک صاع غذا یا یک صاع جو یا یک صاع کشک یا یک صاع کشمش می پرداختیم.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلى الله عليه و سلم زکات فطر - يا زکات رمضان - را بر مرد و زن، آزاد و برده واجب نمود.
عربي انگلیسی فرانسوی
در برده و اسب مسلمان زکات واجب نيست.
عربي انگلیسی فرانسوی